sala
sala


REGULAMIN SKLEPU

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem

www.groterm.com

prowadzony przez
GROTERM

                                                                                                                                                          


z siedzibą

w Radomsku ul.Wyszyńskiego 55,


NIP 7722183574, Regon 101041972
SPIS TREŚCI :

1)OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2)ZAMAWIANIE TOWARÓW

3)WYSYŁKA TOWARU I KOSZTY TRANSPORTU

4)GWARANCJA- REKLAMACJA

5)ZWROTY

6)POSTANOWIENIA KOŃCOWE
AD1.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
.Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych podczas zakupów na GROTERM.COM jest dla nas bardzo ważne.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

a) Administratorem strony GROTERM.COM jest GROTERM z siedzibą w RADOMSKU, UL.PRYMASA WYSZYNSKIEGO 55.

b) GROTERM PRZEMYSŁAW GROCHOWSKI, BARBARA ROK-GROCHOWSKA z siedzibą w Radomsku ,ul.PRYMASA WYSZYŃSKIEGO 55 jest administratorem danych osobowych

c) W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres email: barbara@groterm.com

d)GROTERM jest odpowiedzialne za przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony. GROTERM  stosuje się do wszystkich warunków zawartych w RODO. 

e) Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest złożenie zamówienia i realizacja umowy sprzedaży na odległość zawartej w sklepie internetowym na stronie GROTERM.COM, rejestracja do bazy subskrybentów w celu korzystania z naszego newslettera lub utworzenie profilu użytkownika groterm.com(cele przetwarzania danych),

f) Należy pamiętać, że poziom ochrony danych osobowych stosowany i egzekwowany aktualnie w krajach spoza Unii Europejskiej nie spełnia tych samych warunków, co poziom ochrony danych osobowych stosowany i egzekwowany w krajach Unii Europejskiej.

W dowolnym momencie masz prawo:

j) uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych ma miejsce, to jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych, oraz innych informacji na temat Twoich danych osobowych oraz zasadach ich przetwarzania,

k) uzyskania kopii Twoich danych osobowych, które są przetwarzane,

l) sprzeciwić się ich przetwarzaniu , w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o prawnie uzasadnione cele administratora. W razie wniesienia sprzeciwu nie będziemy przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażemy: istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

m) zażądać sprostowania Twoich danych, jeśli dane osobowe są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (z uwzględnieniem celów przetwarzania danych osobowych).

n) zażądać usunięcia Twoich danych osobowych, jednakże może to nastąpić w ściśle określonych sytuacjach, a w szczególności, gdy: Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; została cofnięta Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale pod warunkiem, że zgoda była podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania, Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim. Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, takie żądanie może nie zostać uwzględnione, gdy przetwarzanie jest niezbędne w szczególności do: korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

o) otrzymania danych osobowych, które zostały nam dostarczone przez Ciebie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz w oparciu o Twoją zgodę. Możesz uzyskać kopię Twoich danych osobowych w postaci elektronicznego pliku w usystematyzowanym, powszechnie wykorzystywanym formacie pliku zgłaszając się do Salonu firmy Groterm.

j) przesłania tych danych osobowych przez Ciebie innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz w oparciu o Twoją zgodę.

k) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez GROTERM w przypadku, gdy uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone,, skontaktuj się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

l) Masz również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takiej sytuacji ograniczone zostanie ich przetwarzanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a w zamian usunięcia danych żądasz ograniczenia ich wykorzystania, nie potrzebujemy Twoich danych do celów przetwarzania, lecz są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych – wówczas ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu.

m) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców lub odbiorcom:

- podmioty świadczące usługi na rzecz spółki GROTERM, a w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, umożliwiające dokonywanie płatności elektronicznych PAYU, podmioty badające rynek, podmioty świadczące usługi prawne i doradcze,


Jeżeli istnieje obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, możemy też udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym na cele prowadzonego przez nie postępowania.

n) Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (o ile taki okres został określony w odniesieniu do dokumentów lub innych nośników, w których znajdują się Twoje dane osobowe). Dane osobowe będą przechowywane przez GROTERM do momentu usunięcia profilu użytkownika. W pozostałym zakresie Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres przedawnienia roszczeń określonych w kodeksie cywilnym. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości lub ze względów podatkowych przechowujemy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

j) Każde przetwarzanie Twoich danych osobowych oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. W większości przypadków związanych z założeniem profilu użytkownika na stronie groterm.com, dokonywaniem zakupów w sklepie internetowym czy subskrypcją newslettera przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, której jesteś stroną (umowy sprzedaży na odległość, umowy o świadczenie droga elektroniczną usług newslettera czy konta na stronie groterm.com).

k) W niektórych przypadkach i w odniesieniu, do niektórych rodzajów danych osobowych podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda na przetwarzanie. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, to w każdym czasie masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych,  które zostało dokonane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub je poprawić, skontaktuj się z salonem firmy GROTERM 

j) Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego m.in. na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

k) Jeśli wyraziłeś(-aś) zgodę na korzystanie z poniższych usług, zastrzegamy sobie prawo do przesyłania aktualizacji naszego Regulaminu, niezależnie od tego, czy zgoda została cofnięta, czy też nie. Innego rodzaju informacji nie będziemy wysyłać.AD2.ZAMAWIANIE TOWARÓW

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Stroną kupującą w Sklepie Internetowym GROTERM PRZEMYSŁAWA GROCHOWSKI,BARBARA ROK-GROCHOWSKA może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

3. Stroną sprzedającą produkty w ofercie Sklepu Internetowego www.groterm.com jest firma GROTERM PRZEMYSŁAWA GROCHOWSKI,BARBARA ROK-GROCHOWSKA  z  siedzibą w Radomsku.

4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

5. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.groterm.com są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane,wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

7. Zamówienia można dokonać  za pośrednictwem sieci Internetowej lub osobiście w siedzibie firmy.

8.Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez system Internetowego Sklepu GROTERM PRZEMYSŁAW GROCHOWSKI,BARBARA ROK-GROCHOWSKA   i potwierdzeniu telefonicznym dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Nabywcą a firmą GROTERM PRZEMYSŁAW GROCHOWSKI,BARBARA ROK-GROCHOWSKA 

9.Przyjęcie zamówienia nie jest równoznaczne z tym, że zostanie ono w pełni zrealizowane. Firma Groterm zrobi wszystko, aby każde zamówienie zostało zrealizowane w całości i w jak najkrótszym terminie. Jednak w przypadku braku możliwości zrealizowania pełnego zamówienia np. z powodu chwilowego braku asortymentu u dostawcy, Klient zostanie niezwłocznie  o tym fakcie poinformowany i ma prawo do rezygnacji z zamówienia.

10. Realizacja zamówienia następuje w momencie otrzymania potwierdzenia zamówienia oraz przedpłaty na konto  drogą internetową  lub uregulowania należności osobiście gotówką w siedzibie firmy.

11.Sklep internetowy zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, jeżeli  podana cena stanowi wynik pomyłki obsługi sklepu bądź błąd serwera.

12. W celu złożenia zamówienia drogą internetową  należy wypełnić formularz zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę GROTERM Przemysław Grochowski danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883.

13. Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym GROTERM zostanie potwierdzone przez pracownika firmy w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia , zamówienie złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

AD.3.WYSYŁKA TOWARU I KOSZTY TRANSPORTU

1. Dostawa zamówionego towaru następuje w dniu potwierdzonym przez sprzedającego, ustalonym w chwili złożenia zamówienia. Czas realizacji zamówienia i wysyłki jest różny dla każdego urządzenia. W każdym przypadku konieczne jest potwierdzenie telefoniczne lub mailowe terminu realizacji danego zamówienia. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż uzgodniony pracownik firmy skontaktuje się  aby poinformować o opóźnieniu. Składając zamówienie należy pamiętać, że: termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.

2. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.

3. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową.

4. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

5. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu , w przypadku transportu określonego jako transport GRATIS koszty transportu ponosi Sprzedający.

6. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

7. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.

  • z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji" wraz z zaznaczeniem szkody na liście przewozowym oraz skontaktowanie się z pracownikiem firmy GROTERM.
  • w przypadku uszkodzenia przesyłki wszelkie roszczenia przeciwko firmie kurierskiej muszą zostać zgłoszone na piśmie w możliwie jak najkrótszym terminie, jednakże nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania przesyłki ( USTAWA a dnia 15 listopada 1984r. Prawo Przewozowe, rozdział 9, art.74.3 ). W tym celu należy w obecności  kuriera spisać protokół szkody i przesłać go do nas w oryginale. Po upływie tego terminu Klient traci prawa do zwrotu uszkodzonego towaru. Nie ponosimy odpowiedzialności za przesyłki, które na życzenie Klienta zostały nadane  firmą kurierską wskazaną przez klienta.
 
 
AD.4.GWARANCJA- REKLAMACJA


1. Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję(chyba że opis produktu wyraźnie mówi, iż jest to towar używany ). Okres gwarancji zależy od producenta i rodzaju zakupionego towaru. Zwroty towarów przyjmowane są w przypadku, gdy nie posiadają one śladów używania a zwrot jest uzasadniony. W przypadku zwrotów, koszty związane z dostarczeniem do siedziby firmy GROTERM PRZEMYSŁAW GROCHOWSKI,BARBARA ROK-GROCHOWSKA  pokrywa osoba dokonująca tego zwrotu.

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. W przypadku, kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna producenta naprawy gwarancyjne dokonuje sieć autoryzowanych serwisów, których adresy są podawane na karcie gwarancyjnej.

3.Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.


5.Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw.


6. Do wykonania uprawnień z gwarancji niezbędny jest dokument wydania towaru wraz z dokumentem zakupu (paragon fiskalny bądź faktura). Zagubienie dokumentu sprzedaży uniemożliwia dochodzenie roszczeń Klienta w ramach gwarancji.


7. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie bezpośredni Nabywca sprzętu, stąd też dalsze zbycie sprzętu nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę.

8. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera takie jak kolor , proporcje  nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

AD.5.ZWROTY

1.Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny art.2 ust.1 Kupujący ma prawo dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni zgodnie z art.10 w/w ustawy. Prawo to przysługuje tylko wtedy gdy:

  • towar znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu,
  • towar nie nosi śladów używania,
  • towar nie posiada wad, z wyjątkiem tych, które stanowią podstawę do reklamacji,
  • kupujący dołączył paragon/Fakturę VAT - dowód zawarcia umowy,
 


2.W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie na piśmie (z własnoręcznym podpisem) w wyżej określonym terminie. Konieczne jest potwierdzenie w firmie GROTERM PRZEMYSŁAW GROCHOWSKI,BARBARA ROK-GROCHOWSKA   adresu, na który należy odesłać przesyłkę.

3.W przypadku odstąpienia od umowy koszt przesyłki towaru w obie strony pokrywa Klient. Klient zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przesyłany towar, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Do przesyłki należy dołączyć podpisany dokument zakupu, oraz podać dokładne dane Klienta wraz z numerem konta, na który mają być zwrócone pieniądze. W przypadku, gdy Klient żąda zwrotu pieniędzy za pośrednictwem Poczty Polskiej (przekaz pocztowy) - koszt przekazu pieniędzy obciąża Klienta - kwota należna Klientowi zostanie pomniejszona o koszt przekazu pocztowego.

4.Zwrot zapłaconej przez Kupującego kwoty nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru.


5.Klient nie może skorzystać z przysługującego mu prawa do odstąpienia od  umowy w terminie 10 dni jeżeli dostarczany produkt lub urządzenie zostało zmodyfikowane lub wyprodukowany na  specjalne życzenie klienta.

AD.6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nabywca składając zamowienie akceptuje powyższy regulamin.  Zawartość Internetowego Sklepu GROTERM nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Sklepu Internetowego GROTERM są zgodne z danymi katalogowymi przekazanymi od producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.


Data opublikowania regulaminu 01.10.2013 r.